♦ Ac-idea (เอซี-ไอเดีย)
     เรามีหน้าร้านจริงเชื่อถือได้ เปิดจริงมานานกว่า 40 ปี ถ่ายทอดความรู้ เทคนิคประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านปฏิบัติ และทฤษฎีเพื่อให้มีเท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพงาน และการบริการได้ 100% เราเน้นเรื่องความซื่อสัตย์ จริงใจ ตรงไปตรงมา ที่สำคัญราคาไม่แพง

 

 

     

 

ตัวผลงานการติดตั้งกระจกกั้นห้องน้ำบางส่วน
หน้างาน : ซอยบางพรม 48 ถนนราชพฤกษ์